Projekty

Co pro nás projekty znamenají:

 • významné posílení finančních prostředků v rozpočtu školy,
 • zlepšení vybavení školy, učeben, okolí školy,
 • pobytové, poznávací i naučné akce pro děti,
 • vzdělávání učitelů

 

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy.

Co tento projekt znamená pro naší školu:

 • kroužek polytechniky a základů programování ve školním roce 2018/19 a 2019/20,
 • pořízení 3D softwaru Corynth,
 • 3 ks měřících sad Pasco,
 • 13 ks tabletů,
 • stavebnice Lego Mindstoms

Zapojení učitelé: M. Hupka (kroužek polytechniky a základů programování), R. Klika, M. Pavlů a Z. Zenáhlíková (zavádění inovativních nástrojů výuky a podpora systematického rozvoje kariérového poradenství)

 

Šablony pro ZŠ a MŠ Hořepník II.“ reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009327

Po skončení projektu Šablony ZŠ a MŠ Hořepník od 1. 9. 2018 realizuje druhou vlnu šablon. Projekt se týká mateřské školy, základní školy a školní družiny. V následujících tabulkách jsou zvolené „šablony“ a jejich projektové nacenění.

 

MAPII na území ORP Pelhřimov CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009719

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Projekt MAPII je rozdělen na 4 hlavní části:

 1. Řízení projektu
 2. Rozvoj a aktualizace MAP
 3. Evaluace a monitoring MAP
 4. Implemetnacce

Na území ORP Pelhřimov se část 4. Implementace věnuje 2 hlavním tématům:

 1. Čtenářská gramotnost
 2. Výchova ke zdravému občanství

Na území ORP Pelhřimov projekt realizuje Místní akční skupina Šipka a Hodina H.

 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA ZŠ Hořepník 2018

V roce 2018 a 2019 nás čeká realizace ekologické výchovy na obou našich školách.

Stručné info k projektu:

 1. Zapojení cílových skupin:
 • děti MŠ – lesní stezka, dopolední program u myslivců a rybářů
 • žáci ZŠ – výukové programy s myslivci, rybáři, výukové programy
 • studenti VŠ – příprava podkladů k lesní stezce
 • rodiče, senioři – procházka lesní stezkou se svými dětmi, vnoučaty
 • Obec Hořepník – pomoc při přípravě lesní stezky
 • Další organizace: Spolek Hořepnicko (akce Čistá Vysočina), Chaloupky (Sněžné – výukové programy), ČSOP Vlašim (Vodní dům, Dům přírody Blaník – výukové programy), Myslivecké sdružení Trnávka (den u myslivců), ČRS – místní organizace Pacov, Hořepník (program u rybníka), obec Hulice (Včelí svět)

Naše aktivity plánujeme ve spojení s mateřskou školou, která je naší součástí. Dalšími subjekty, se kterými budeme spolupracovat, je Obec Hořepník, na jejímž pozemku chceme vytvořit jednoduchou lesní stezku. Stěžejní spolupráce bude s dalšími subjekty: Spolek Hořepnicko (akce Čistá Vysočina), Chaloupky (Sněžné – výukové programy), ČSOP Vlašim (Vodní dům, Dům přírody Blaník – výukové programy), Myslivecké sdružení Trnávka (den u myslivců), ČRS – místní organizace Pacov, Hořepník (program u rybníka), obec Hulice (Včelí svět)

Vzdělávací programy:

 • myslivci, tradice, lov a ochrana zvěře, vábení, kynologie, sokolnictví, cca 25 dětí MŠ
 • myslivci, tradice, lov a ochrana zvěře, vábení, kynologie, sokolnictví, cca 45 dětí ZŠ
 • Chaloupky, středisko Sněžné, 2 výukové programy (Bádáme v lese, Co tu kvete), cca 20 žáků 4. – 6. třídy
 • Včelí svět v Hulicích, 1 vzdělávací program s tématem včel, cca 29 žáků 1. – 3. třídy
 • Vodní dům + Dům přírody Blaník, 2 vzdělávací programy Voda kolem nás a Ekohrátky pod Blaníkem, cca 29 žáků 1. – 3. třídy
 • Ryby našich vod, cca 20 žáků 7. – 9. třídy

Celkové náklady: 49 550 Kč, příspěvek Fondu Vysočiny 31 710 Kč

 

ZŠ a MŠ Hořepník – výměna technologie ve školní kuchyni – 1. etapa

Pomocí Fondu Vysočiny grantového programu Naše škola a finančního přispění Obce Hořepník jsme do školní kuchyně pořídili konvektomat. S tím samozřejmě souvisí i zaškolení personálu školní jídelny. Celkové náklady jsou 256 254 Kč, z toho podpora Fondu Vysočiny je 120000 Kč, zbytek je podíl Obce Hořepník.

 

Šablony pro ZŠ a MŠ Hořepník 2016 – 2018, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001232

Od 1. září 2016 realizujeme další projekt MŠMT. Do konce srpna 2018 čeká učitelky MŠ a ZŠ řada vzdělávacích akcí, většinou dlouhodobějších: matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti, inkluze a logopedie. Na základní škole to bude ještě podpora dětí ohrožených školním neúspěchem formou doučování, čtenářského klubu či klub zábavné logiky.

Pokud se nám podaří naplnit všechny cíle, které jsme si v tomto projektu vybrali, výše dotace bude 630 295 Kč.

Čtenářský klub KNIHOŽROUTI: od února 2017 se na naší škole pod vedením Mgr. Zdeňky Zenáhlíkové zformoval klub mladých čtenářů, kteří si dali název KNIHOŽROUTI. Cílem je podpora čtenářské gramotnosti i zájmu dětí o četbu. K ní je mají přitáhnout i netradiční formy, které paní učitelka připravuje – vlastní prožitky, dobrodružství, poznávání.

 

Bezpečná WIFI ZŠ Hořepník 2016

Ve spolupráci s firmou Syscore s.r.o. a za přispění Fondu Vysočiny jsme od září 2016 zprovoznili filtr webových stránek pro školní wifi a pevnou síť. Náklady projektu 72 370 Kč, podpora Fondu Vysočiny 42 000 Kč.

 

Kurzy ICT, 2013, 2014, 2015, 2016

S podporou Fondu Vysočiny jsme v posledních letech realizovali na naší škole kurzy ICT pro nezaměstnané, důchodce i ostatní zájemce z Hořepnického regionu. Jako lektor se vzdělávání ujal náš bývalý žák V. Kotýnek ml. Postupem času zájem veřejnosti klesal, a tak nevíme, zda budeme v těchto kurzech pokračovat.

2013: náklady 23 080 Kč, dotace 11 540 Kč, 2014: 22 680 Kč (11 000 Kč), 2015: 19 575 Kč (9 157 Kč), 2016: 21 909 Kč (10 580 Kč)

Jazyková gramotnost na ZŠ Hořepník, 2015, CZ.1.07/1.1.00/56.1601

Projekt tzv. šablon od MŠMT. Za pomoci dotace 503 834 Kč jsme podpořili jazykovou gramotnost našich žáků, a to nákupem cca 500 knih do školní knihovny, pořízením sedacích vaků do čtenářských koutků po škole, elektronických čteček knih. Žáci 7. – 9. třídy navštívili Londýn a Brighton. Tato týdenní akce spojená s poznáváním i praktickou výukou měla pozitivní ohlas a asi to byly ze všech možných projektů nejlépe investované peníze.

Rozvoj technických dovedností na ZŠ Hořepník, 2015, CZ.1.07/1.1.00/57.0073

Další „rychlý“ projekt ze šablon MŠMT. Za částku 220 850 Kč se nám podařilo zrekonstruovat naši školní dílnu, nářadí a další vybavení, včetně vzdělávacích seminářů pro učitele. Opět velmi dobře investované peníze.

 

Příroda Hořepnického regionu 2015

Průběh projektu:

 • červen 2015, poznávání přírody s místními myslivci,
 • podzim 2015, výsadba lip u Sv. Donáta a v Babicích, letáčky o třídění odpadů,
 • zima 2015/16, nákup materiálu, výroba ptačích budek a jejich osazení,
 • únor 2016, poznávání přírody 1.-5. třídy s Mysliveckým spolkem Trnávka,
 • březen 2016, monitoring studánek (diskuze s myslivci, místním kronikářem) a postupné vytváření mapy, výsadba lip v Útěchovicích, dvoudenní pobyt žáků 4.-6. třídy v ekologickém středisku Chaloupky o.p.s,
 • duben 2016, lesní stezka v MŠ, pomoc myslivců, „Studánkový den“, čištění studánek, osazení stříšek, poznávací výlet pro žáky 1.-3. třídy a členů přírodovědného kroužku do Vodního domu v Hulicích, výroba 3 kusů kompostérů (1 x MŠ, 2 x ZŠ), krmelce

Náklady: 56 920 Kč, dotace z Fondu 36 920 Kč

Nové webové stránky 2015

V roce 2015  jsme nákl adem 30 700 Kč vytvořili nové webové stránky. Podpora z Fondu Vysočiny byla 11 666 Kč.

 

 

Jak co funguje, 2014-2015

Mateřská škola byla jedním z partnerů tohoto projektu, který měl za úkol vnét trochu praktického poznání pro děti mateřské školy a metodicky pomoci učitelkám. Jako partner jsme „sáhli“ na cca 100 000 Kč.

 

Moderní učitel 21. století, 2014-2015

Jako partneři ČVUT Praha, fakulty elektro jsme za cca 263 800 Kč vybavili kantory kvalitními tablety a hlavně je vyškolili na práci s nimi.

 

Učíme se ve škole, před školou i za školou, 2014

Revitalizace parku před školou, výsadba keřů a stromků za školou, revitalizace meze ve školce, exkurze pro členy včelařského a rybářského kroužku. To vše za přispění Fondu Vysočiny. Projektové náklady 60 627 Kč, dotace z Fondu 47000 Kč.