Projekty

OP JAK pro ZŠ a MŠ Hořepník

Od září 2022 pokračujeme v tzv. Šablonách. Během dvou školních roků budeme na naší základní škole, mateřské škole a školní družině podporovat další vzdělávání všech zaměstnanců a inovativní vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání. Celková přidělená dotace je cca 992 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků je běžnou činností našich učitelů. Nyní i s podporou tzv. Národního plánu obnovy, který se snaží snížit dopady Covidu. Pokud máte pocit, že Váš syn či dcera má problémy, kontaktujte co nejdříve příslušného pedagoga a domluvte si doučování (případně „donuťte“ potomka…).

 • Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
 • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.
 • Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Z aktuálního šetření, které se zaměřovalo na zpětnou vazbu právě k podzimní podpoře doučování mj. vyplynulo, že oslovení ředitelé byli s nastavením podpory spokojeni a dařilo se jim plnit hlavní cíle.

 

Učíme se ze života pro život II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu: 15.2. 2021 – 30.11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Projekt „Přírodní vědy, jazyky a bezbariérovost na ZŠ Hořepník“ je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

V první fázi dojde k rekonstrukci učebny fyziky na moderní přírodovědnou učebnu. V další etapě vznikne z materiálně a technicky nevyhovující třídy nová jazyková učebna. Tyto třídy budou bezbariérově zpřístupněny prostřednictvím pásového schodolezu. V rámci projektu dojde také k úpravě zeleně v okolí ZŠ.

Šablony ZŠ a MŠ Hořepník III. reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017843

V pořadí už třetí „šablovitý“ projekt realizujeme od 1. 9. 2020. Je určen pro mateřskou a základní školu a opět se v něčem podobá tomu předchozímu. Na základě iniciativy pedagogů můžeme žákům nabídnout zájmové kluby,  doučování i projektové dny na škole i mimo ni.

…zvolené aktivity MŠ a ZŠ

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Projekt skončil 30. 11. 2020. Jeho cílem bylo prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

Co tento projekt znamenal pro naší školu:

 • kroužek polytechniky a základů programování ve školním roce 2018/19 a 2019/20,
 • pořízení 3D softwaru Corynth,
 • 3 ks měřících sad Pasco,
 • 13 ks tabletů,
 • stavebnice Lego Mindstoms

Zapojení učitelé: M. Hupka (kroužek polytechniky a základů programování), R. Klika, M. Pavlů a Z. Zenáhlíková (zavádění inovativních nástrojů výuky a podpora systematického rozvoje kariérového poradenství)

 

Šablony pro ZŠ a MŠ Hořepník II.“ reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009327

Tento projekt skončil 31. 10. 2020. Během jeho realizace se nám podařilo splnit vechny plánované aktivity v mateřské škole, školní družině i základní škole. V následujících tabulkách jsou zvolené „šablony“ a jejich projektové nacenění.

MAPII na území ORP Pelhřimov CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009719

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Projekt MAPII je rozdělen na 4 hlavní části:

 1. Řízení projektu
 2. Rozvoj a aktualizace MAP
 3. Evaluace a monitoring MAP
 4. Implemetnacce

Na území ORP Pelhřimov se část 4. Implementace věnuje 2 hlavním tématům:

 1. Čtenářská gramotnost
 2. Výchova ke zdravému občanství

Na území ORP Pelhřimov projekt realizuje Místní akční skupina Šipka a Hodina H.

 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA ZŠ Hořepník 2018

V roce 2018 a 2019 nás čeká realizace ekologické výchovy na obou našich školách.

Stručné info k projektu:

 1. Zapojení cílových skupin:
 • děti MŠ – lesní stezka, dopolední program u myslivců a rybářů
 • žáci ZŠ – výukové programy s myslivci, rybáři, výukové programy
 • studenti VŠ – příprava podkladů k lesní stezce
 • rodiče, senioři – procházka lesní stezkou se svými dětmi, vnoučaty
 • Obec Hořepník – pomoc při přípravě lesní stezky
 • Další organizace: Spolek Hořepnicko (akce Čistá Vysočina), Chaloupky (Sněžné – výukové programy), ČSOP Vlašim (Vodní dům, Dům přírody Blaník – výukové programy), Myslivecké sdružení Trnávka (den u myslivců), ČRS – místní organizace Pacov, Hořepník (program u rybníka), obec Hulice (Včelí svět)

Naše aktivity plánujeme ve spojení s mateřskou školou, která je naší součástí. Dalšími subjekty, se kterými budeme spolupracovat, je Obec Hořepník, na jejímž pozemku chceme vytvořit jednoduchou lesní stezku. Stěžejní spolupráce bude s dalšími subjekty: Spolek Hořepnicko (akce Čistá Vysočina), Chaloupky (Sněžné – výukové programy), ČSOP Vlašim (Vodní dům, Dům přírody Blaník – výukové programy), Myslivecké sdružení Trnávka (den u myslivců), ČRS – místní organizace Pacov, Hořepník (program u rybníka), obec Hulice (Včelí svět)

Vzdělávací programy:

 • myslivci, tradice, lov a ochrana zvěře, vábení, kynologie, sokolnictví, cca 25 dětí MŠ
 • myslivci, tradice, lov a ochrana zvěře, vábení, kynologie, sokolnictví, cca 45 dětí ZŠ
 • Chaloupky, středisko Sněžné, 2 výukové programy (Bádáme v lese, Co tu kvete), cca 20 žáků 4. – 6. třídy
 • Včelí svět v Hulicích, 1 vzdělávací program s tématem včel, cca 29 žáků 1. – 3. třídy
 • Vodní dům + Dům přírody Blaník, 2 vzdělávací programy Voda kolem nás a Ekohrátky pod Blaníkem, cca 29 žáků 1. – 3. třídy
 • Ryby našich vod, cca 20 žáků 7. – 9. třídy

Celkové náklady: 49 550 Kč, příspěvek Fondu Vysočiny 31 710 Kč

 

ZŠ a MŠ Hořepník – výměna technologie ve školní kuchyni – 1. etapa

Pomocí Fondu Vysočiny grantového programu Naše škola a finančního přispění Obce Hořepník jsme do školní kuchyně pořídili konvektomat. S tím samozřejmě souvisí i zaškolení personálu školní jídelny. Celkové náklady jsou 256 254 Kč, z toho podpora Fondu Vysočiny je 120000 Kč, zbytek je podíl Obce Hořepník.

 

Šablony pro ZŠ a MŠ Hořepník 2016 – 2018, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001232

Od 1. září 2016 realizujeme další projekt MŠMT. Do konce srpna 2018 čeká učitelky MŠ a ZŠ řada vzdělávacích akcí, většinou dlouhodobějších: matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti, inkluze a logopedie. Na základní škole to bude ještě podpora dětí ohrožených školním neúspěchem formou doučování, čtenářského klubu či klub zábavné logiky.

Pokud se nám podaří naplnit všechny cíle, které jsme si v tomto projektu vybrali, výše dotace bude 630 295 Kč.

Čtenářský klub KNIHOŽROUTI: od února 2017 se na naší škole pod vedením Mgr. Zdeňky Zenáhlíkové zformoval klub mladých čtenářů, kteří si dali název KNIHOŽROUTI. Cílem je podpora čtenářské gramotnosti i zájmu dětí o četbu. K ní je mají přitáhnout i netradiční formy, které paní učitelka připravuje – vlastní prožitky, dobrodružství, poznávání.

 

Bezpečná WIFI ZŠ Hořepník 2016

Ve spolupráci s firmou Syscore s.r.o. a za přispění Fondu Vysočiny jsme od září 2016 zprovoznili filtr webových stránek pro školní wifi a pevnou síť. Náklady projektu 72 370 Kč, podpora Fondu Vysočiny 42 000 Kč.

 

Kurzy ICT, 2013, 2014, 2015, 2016

S podporou Fondu Vysočiny jsme v posledních letech realizovali na naší škole kurzy ICT pro nezaměstnané, důchodce i ostatní zájemce z Hořepnického regionu. Jako lektor se vzdělávání ujal náš bývalý žák V. Kotýnek ml. Postupem času zájem veřejnosti klesal, a tak nevíme, zda budeme v těchto kurzech pokračovat.

2013: náklady 23 080 Kč, dotace 11 540 Kč, 2014: 22 680 Kč (11 000 Kč), 2015: 19 575 Kč (9 157 Kč), 2016: 21 909 Kč (10 580 Kč)

Jazyková gramotnost na ZŠ Hořepník, 2015, CZ.1.07/1.1.00/56.1601

Projekt tzv. šablon od MŠMT. Za pomoci dotace 503 834 Kč jsme podpořili jazykovou gramotnost našich žáků, a to nákupem cca 500 knih do školní knihovny, pořízením sedacích vaků do čtenářských koutků po škole, elektronických čteček knih. Žáci 7. – 9. třídy navštívili Londýn a Brighton. Tato týdenní akce spojená s poznáváním i praktickou výukou měla pozitivní ohlas a asi to byly ze všech možných projektů nejlépe investované peníze.

Rozvoj technických dovedností na ZŠ Hořepník, 2015, CZ.1.07/1.1.00/57.0073

Další „rychlý“ projekt ze šablon MŠMT. Za částku 220 850 Kč se nám podařilo zrekonstruovat naši školní dílnu, nářadí a další vybavení, včetně vzdělávacích seminářů pro učitele. Opět velmi dobře investované peníze.

 

Příroda Hořepnického regionu 2015

Průběh projektu:

 • červen 2015, poznávání přírody s místními myslivci,
 • podzim 2015, výsadba lip u Sv. Donáta a v Babicích, letáčky o třídění odpadů,
 • zima 2015/16, nákup materiálu, výroba ptačích budek a jejich osazení,
 • únor 2016, poznávání přírody 1.-5. třídy s Mysliveckým spolkem Trnávka,
 • březen 2016, monitoring studánek (diskuze s myslivci, místním kronikářem) a postupné vytváření mapy, výsadba lip v Útěchovicích, dvoudenní pobyt žáků 4.-6. třídy v ekologickém středisku Chaloupky o.p.s,
 • duben 2016, lesní stezka v MŠ, pomoc myslivců, „Studánkový den“, čištění studánek, osazení stříšek, poznávací výlet pro žáky 1.-3. třídy a členů přírodovědného kroužku do Vodního domu v Hulicích, výroba 3 kusů kompostérů (1 x MŠ, 2 x ZŠ), krmelce

Náklady: 56 920 Kč, dotace z Fondu 36 920 Kč

Nové webové stránky 2015

V roce 2015  jsme nákl adem 30 700 Kč vytvořili nové webové stránky. Podpora z Fondu Vysočiny byla 11 666 Kč.

 

 

Jak co funguje, 2014-2015

Mateřská škola byla jedním z partnerů tohoto projektu, který měl za úkol vnét trochu praktického poznání pro děti mateřské školy a metodicky pomoci učitelkám. Jako partner jsme „sáhli“ na cca 100 000 Kč.

 

Moderní učitel 21. století, 2014-2015

Jako partneři ČVUT Praha, fakulty elektro jsme za cca 263 800 Kč vybavili kantory kvalitními tablety a hlavně je vyškolili na práci s nimi.

 

Učíme se ve škole, před školou i za školou, 2014

Revitalizace parku před školou, výsadba keřů a stromků za školou, revitalizace meze ve školce, exkurze pro členy včelařského a rybářského kroužku. To vše za přispění Fondu Vysočiny. Projektové náklady 60 627 Kč, dotace z Fondu 47000 Kč.