Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, zenahlikova@zshorepnik.cz

Přijímací řízení 2020… info MŠMT

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2019.

 

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky na dvě školy nebo na 2 různé obory v jedné střední škole.

Tiskopis přihlášky je možné stáhnout z webových stránek MŠMT (www.msmt.cz)

V případě zájmu Vám nabízíme tisk přihlášky ve škole (žák předá výchovné poradkyni názvy oborů a škol, rodiče pak zkontrolují údaje na přihlášce vytištěné nanečisto, pak vytiskneme čistopis a škola potvrdí výpis známek z vysvědčení).

Pořadí škol nevyjadřuje preferenci, nýbrž určuje, kde bude žák konat jednotnou zkoušku v 1. a ve 2. termínu (platí jen pro obory s maturitou).

Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a připojení dalších dokladů odpovídají zákonní zástupci žáka !!!

Přihlášku je nutné vyplnit dvakrát shodně (rukou či na počítači),

  1. po vyplnění ji buď dvakrát vytisknout, nebo okopírovat. Obě přihlášky podepíše uchazeč (žák) a jeden z rodičů.

Na většinu oborů se požaduje posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu. Lékař jej vyplňuje přímo do přihlášky.

Vyplněnou přihlášku a požadované doklady pošle doporučeně zákonný zástupce žáka řediteli školy v tištěné (písemné) podobě. Lze ji do školy donést i osobně (nezapomeňte si nechat potvrdit převzetí přihlášky)

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve škole nebo na webu školy po dobu alespoň 15 dnů. Nepřijatým uchazečům bude výsledek přijímacího řízení oznámen písemně.

Pozor! Přijatý uchazeč neobdrží žádné písemné vyrozumění!

 

Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů

pro odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Uspěje – li uchazeč v obou školách, má právo si vybrat jednu z nich a tam lístek podá.

Učební obory

Postup je shodný jako pro maturitní obory, uchazeč však nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč (zákonný zástupce) podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.

V případě dotazů mě kontaktujte.    Zenáhlíková

Info na stránkách:

Info k přijímačkám od Cermatu

Přihláška na SŠ denní…