Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, zenahlikova@zshorepnik.cz

Přijímací řízení 2019

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018.

 

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky na dvě školy nebo na 2 různé obory v jedné střední škole.

Tiskopis přihlášky je možné stáhnout z webových stránek MŠMT (www.msmt.cz)

V případě zájmu Vám nabízíme tisk přihlášky ve škole (žák předá výchovné poradkyni názvy oborů a škol, rodiče pak zkontrolují údaje na přihlášce vytištěné nanečisto, pak vytiskneme čistopis a škola potvrdí výpis známek z vysvědčení).

Pořadí škol nevyjadřuje preferenci, nýbrž určuje, kde bude žák konat jednotnou zkoušku v 1. a ve 2. termínu (platí jen pro obory s maturitou).

Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a připojení dalších dokladů odpovídají zákonní zástupci žáka !!!

Přihlášku je nutné vyplnit dvakrát shodně (rukou či na počítači),

  1. po vyplnění ji buď dvakrát vytisknout, nebo okopírovat. Obě přihlášky podepíše uchazeč (žák) a jeden z rodičů.

Na většinu oborů se požaduje posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu. Lékař jej vyplňuje přímo do přihlášky.

Vyplněnou přihlášku a požadované doklady pošle doporučeně zákonný zástupce žáka řediteli školy v tištěné (písemné) podobě. Lze ji do školy donést i osobně (nezapomeňte si nechat potvrdit převzetí přihlášky)

 

První kolo přijímacího řízení

Obory s talentovou zkouškou

Období pro vykonání talentových zkoušek: 2.– 15. ledna 2019 (obory s talentovou zkouškou uměleckoprůmyslových škol)

Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči  do 20. ledna 2019. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Přijatí i nepřijatí žáci si mohou znovu podat přihlášky na 2 obory neuměleckého zaměření do 1. března 2019.

Maturitní obory

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Pro jednotnou zkoušku stanovuje MŠMT dva pevné termíny. Ve škole, kterou uchazeč uvede v přihlášce na prvním místě, vykoná jednotnou zkoušku

  1. 4. 2019 (pro šestiletá i osmiletá gymnázia dne 16.4. 2019). Ve škole na druhém místě vykoná uchazeč jednotnou zkoušku 15.4. 2019 (pro šestiletá i osmiletá gymnázia dne 17. 4. 2019).

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušky v náhradním termínu. Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky jsou 13. 5. a 14. 5. 2019.

Pozor! Přihlásí-li se žák do dvou maturitních oborů, pak jednotnou zkoušku vykoná dvakrát a započítává se mu vždy ten lepší výsledek.

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy do 31.1.2019.

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve škole nebo na webu školy po dobu alespoň 15 dnů. Nepřijatým uchazečům bude výsledek přijímacího řízení oznámen písemně.

Pozor! Přijatý uchazeč neobdrží žádné písemné vyrozumění!

 

Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů

pro odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Uspěje – li uchazeč v obou školách, má právo si vybrat jednu z nich a tam lístek podá.

Učební obory

Postup je shodný jako pro maturitní obory, uchazeč však nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč (zákonný zástupce) podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.

V případě dotazů mě kontaktujte.    Zenáhlíková

Info na stránkách:

Info k přijímačkám od Cermatu

Přihláška na SŠ denní…